ลงทะเบียนขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อใช้บริการระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

     เงื่อนไขและข้อตกลง

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขออนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑

-----------------

เพื่อให้การยื่นคำขออนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล สามารถกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขออนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ”
 • ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ……………… พ.ศ. …….. เป็นต้นไป
 • ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการยื่นคำขออนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ “การขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ข้อ ๕ เว้นแต่ข้อความในข้อต่าง ๆ ในระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในระเบียบนี้

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

“ชื่อผู้ใช้งาน” หมายถึง กลุ่มตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเพื่อนำมาใช้สำหรับการดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

“รหัสผ่าน” หมายถึง กลุ่มตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเพื่อนำมาใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้งาน

“ระบบ” หมายถึง ระบบการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล

“ผู้ขออนุญาต” หมายถึง ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓

“ผู้อำนวยการกอง” หมายถึง ผู้อำนวยการกอง ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

“ผู้อำนวยการส่วน” หมายถึง ผู้อำนวยการส่วน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมวด ๑

หลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล

-----------------

 • ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตต้องมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการลงทะเบียนขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อใช้บริการระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล ตามหมวด ๒
 • ข้อ ๗ การยื่นคำขออนุญาต หรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการโรงงานแบบดิจิทัล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • (๑) ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงานต้องผ่านการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
  • (๒) ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแบบดิจิทัล ก่อนครบกำหนดวันสิ้นอายุใบอนุญาตได้ไม่น้อยกว่า ๓o วัน

หมวด ๒

การลงทะเบียนขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อใช้บริการระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล

-----------------

 • ข้อ ๘ การลงทะเบียนขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อใช้บริการระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล ให้ดำเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
  • (๑) ขออนุญาตเข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  • (๒) ผู้ขออนุญาตนำเข้าข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกำหนด
  • (๓) ผู้ขออนุญาตตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าตาม (๒)
  • (๔) ผู้ขออนุญาตทำการยืนยันการลงทะเบียนตามลิงก์ที่ส่งไปทางอีเมล์ หรือนำรหัสยืนยันที่ได้รับมายืนยันการลงทะเบียนในระบบ เพื่อเปิดสิทธิ์การขอเข้าใช้งานระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล

หมวด ๓

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

-----------------

 • ข้อ ๙ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ดำเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
  • (๑) ผู้ขออนุญาตเข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  • (๒) ผู้ขออนุญาตนำเข้าข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
  • (๓) ผู้ขออนุญาตตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่นำเข้าตาม (๒)
   • (๓.๑) กรณีมีการยืนยันการยื่นคำขอ ให้ถือว่าเป็นการขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบที่สามารถรับไว้พิจารณาต่อไปได้ แต่หากไม่มีการยืนยันการยื่นคำขอจะไม่ถูกนำไปพิจารณา
  • (๔) ผู้อำนวยการส่วน มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
  • (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  • (๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามวิธีการดังต่อไปนี้
   • (๖.๑) กรณีที่ผ่านการตรวจสอบ ให้ดำเนินการตาม (๗)
   • (๖.๒) กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไข ภายใน ๓o วัน โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
    • (๖.๒.๑) ส่งให้ผู้อำนวยการส่วน พิจารณาตรวจสอบ ก่อนส่งผู้อำนวยการกองพิจารณา
    • (๖.๒.๒) ผู้อำนวยการกอง พิจารณาและอนุมัติ
    • (๖.๒.๓) ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขเอกสารและนำเข้าข้อมูลใหม่ พร้อมยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
    • (๖.๒.๔) ข้อมูลและเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องผ่านการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
  • (๗) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศตามแบบ ๑-๔ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และพิมพ์เอกสารการประกาศเพื่อเสนอผู้ประกาศ (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบหมาย) ลงนาม และปิดประกาศภายใน ๓ วัน นับแต่วันลงนามในประกาศ
  • (๘) พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระบบเมื่อครบกำหนดประกาศ
  • (๙) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแบบ ๕ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และพิมพ์เอกสารเพื่อเสนอผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกองอนุมัติ เพื่อปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในระยะเวลาที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้
  • (๑o) ผู้ขออนุญาต ตรวจสอบผลการพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นได้ในระบบ
 • ข้อ ๑o การแจ้งผลการพิจารณาตามหมวดนี้ ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ขออนุญาตรับทราบผลการพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน ภายใน ๔๕ วัน

หมวด ๔

การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

-----------------

 • ข้อ ๑๒ ผู้ขออนุญาตที่จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงานต้องผ่านการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหมวด ๓ ก่อนการยื่นคำขอรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน
 • ข้อ ๑๓ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
  • (๑) ผู้ขออนุญาตเข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  • (๒) ผู้ขออนุญาตยืนยันการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขยายโรงงานและเอกสารประกอบคำขอ ผ่านระบบ
   • (๒.๑) กรณีมีการยืนยันการยื่นคำขอ ให้ถือว่าเป็นการขออนุญาตผ่านระบบที่สามารถรับไว้พิจารณาต่อไปได้ แต่หากไม่มีการยืนยันการยื่นคำขอจะไม่ถูกนำไปพิจารณา
  • (๓) ผู้อำนวยการกอง มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วน
  • (๔) ผู้อำนวยการส่วน มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
  • (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  • (๖) พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารและสถานที่ตั้งโรงงาน
  • (๗) แจ้งผลการพิจารณา ตามวิธีการดังต่อไปนี้
   • (๗.๑) กรณีที่ผ่านการพิจารณา ให้จัดทำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงานพร้อมการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตเพิ่มเติมกรณีที่จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตเพิ่มเติม และหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมและมารับใบอนุญาต
   • (๗.๒) กรณีไม่ผ่านการพิจารณาให้จัดทำคำสั่งไม่อนุญาต
  • (๘) ผู้อำนวยการส่วน พิจารณา
  • (๙) ผู้อำนวยการกอง พิจารณา/อนุมัติ
  • (๑o) ผู้ขออนุญาตตรวจสอบผลการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขอขยายกิจการโรงงาน ในระบบ
  • (๑๑) ผู้ขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
  • (๑๒)ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • ข้อ ๑๔ การแจ้งผลการอนุญาตตามหมวดนี้ ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อ ๑๕ กรณีผ่านการพิจารณาและให้ออกใบอนุญาตได้ และเป็นกรณีที่มีผู้คัดค้านการออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและประกาศผลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

หมวด ๕

เงื่อนไขการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

-----------------

 • ข้อ ๑๖ กรณีสัญญาณคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องจนไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะงดการให้บริการตามระเบียบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนใดในระเบียบนี้ก็ตาม จนกว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • ข้อ ๑๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ขออนุญาต ที่ได้ดำเนินการตามระเบียบนี้
 • ข้อ ๑๘ ห้ามผู้ขออนุญาต แก้ไขคำสั่งใด ๆ ที่ออกตามระเบียบนี้
 • ข้อ ๑๙ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งและหรือทางอาญาที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำเข้าและยืนยันข้อมูลของผู้ขออนุญาต ตามระเบียบนี้
 • ข้อ ๒o ไม่ว่าในเวลาใด ๆ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจระงับการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาต ดำเนินการตามระเบียบนี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือดำเนินการตามระเบียบนี้ไปในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการระงับการดำเนินการตามระเบียบนี้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ขออนุญาต ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
*
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400