Logo
คู่มือ และสื่อการใช้งานระบบ(เจ้าหน้าที่)

คู่มือการใช้ระบบ DS สำหรับ สอจ.

ลำดับ กระบวนงาน คู่มือ Clip Video
1 รับฟังความคิดเห็นประกอบ 01รับฟังความคิดเห็นประกอบ -No Content-
2 การขอประกอบจำพวก3 02การขอประกอบจำพวก3 -No Content-
3 แจ้งเริ่มประกอบจำพวกที่3 03แจ้งเริ่มประกอบจำพวกที่3 -No Content-
4 รับฟังความคิดเห็นขยาย 04รับฟังความคิดเห็นขยาย -No Content-
5 การขอขยายจำพวก3 05การขอขยายจำพวก3 -No Content-
6 การแจ้งโอนจำพวก3 08การแจ้งโอนจำพวก3 -No Content-
7 ใบแทน 09ใบแทน -No Content-
8 หยุดชั่วคราว 11หยุดชั่วคราว -No Content-
9 แจ้งเปิดจากหยุดชั่วคราว 12แจ้งเปิดจากหยุดชั่วคราว -No Content-
10 แจ้งเลิกประกอบกิจการ 13แจ้งเลิกประกอบกิจการ -No Content-
11 ขอเปลี่ยนแปลง
- ขอเปลี่ยนชื่อ – ที่อยู่เจ้าของ 109901_เปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่เจ้าของ -No Content-
- ขอเปลี่ยนชื่อ – ที่อยู่โรงงาน 109902_เปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่โรงงาน -No Content-
- ขอเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ 109903_เปลี่ยนประเภท -No Content-
- ขอเปลี่ยนพื้นที่อาคารโรงงาน 109904_เปลี่ยนพื้นที่อาคารโรงงาน -No Content-
- ขอเปลี่ยนแปลงแรงม้า หรือ คนงาน 109905_เปลี่ยนแรงม้าคนงาน -No Content-
- ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ 109906_เปลี่ยนวัตถุดิบ -No Content-
- ขอเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 109907_เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ -No Content-
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องจักร 109908_เปลี่ยนรายการเครื่องจักร -No Content-
- ขอเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 109909_อื่นๆ -No Content-
12 คู่มือจังหวัดรับเรื่อง ส่ง กรอ.อญ คู่มือจังหวัดรับเรื่อง ส่ง กรอ.อญ -No Content-

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400